Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.

Emisné limity v zmysle integrovaného povolenia
Podmienky platnosti EL
Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn, O2ref: 11% objemu
Emisný limit v zmysle integrovaného povolenia [mg/m3]
Pec na vápno
TZL
SO2
NOx
H2S
30
300
1100
10

Emisné limity sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku

1

žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí 2-násobok hodnoty emisného limitu,

2

žiadna validovaná  priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

3

najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za kalendárny mesiac neprekročí  1,2 - násobok hodnoty emisného limitu.

Validované priemerné hodnoty, sa určia z  platných  polhodinových priemerných hodnôt a z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti.

Bezplatná telefónna linka na zelenú linku Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.