Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.

Emisné limity v zmysle integrovaného povolenia
B.1.1. Emisné limity pre KB
A) Režim bez spaľovania biokalov
Režim spaľovanie biomasy, celulózovo - papierenských kalov, SOG a DNCG
sú určené nasledujúce emisné limity, (spaľovacie zariadenie Z3):
Tabuľka č.8.a)
Podmienky platnosti EL
Štandardné stavové podmienky (teplota 0°C, tlak 101,352 kPa)
Emisný limit v zmysle integrovaného povolenia [mg/m3]
Kotol na biomasu
TZL
SO2*
SO2**
NOx
CO
TOC
TRS
30
200
1700
300
250
50
10
*
bez spaľovania SOG
**
pri spaľovaní SOG
Emisné limity sa považujú za dodržané, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
b) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí 2-násobok hodnoty emisného limitu,
Podmienky platnosti emisných limitov :
Emisné limity pre TOC, CO, TL, SO2, NOx platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0°C, tlaku 101,3 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 6 % obj.
Emisný limit pre TRS platí pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0°C, tlaku 101,3 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 11 % obj.
B) Režim so spaľovaním biokalov
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi ( kalmi z SČOV Hrboltová), kedy zariadenie pracuje ako zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.
Pre spaľovanie  biomasy s kalmi z SČOV Hrboltová, SOG, DNCG sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.8.c)
Tabuľka č.8.c)
Podmienky platnosti EL
Štandardné stavové podmienky (teplota 0°C, tlak 101,352 kPa)
Emisný limit v zmysle integrovaného povolenia [mg/m3]
Kotol na biomasu
TZL
SO2*
SO2**
NOx
CO
TOC
H2S
30
100
1500
300
100
10
10
*
bez spaľovania SOG
**
pri spaľovaní SOG
Emisné limity sa považujú za dodržané, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
a) žiadna validovaná denná priemerná hodnota TZL, SO2, NOx, TOC neprekročí hodnotu emisného limitu
b) EL pre CO:97 % hodnôt za rok neprekročí EL, uvedený ako denná priemerná hodnota.
Podmienky platnosti emisných limitov :
Emisné limity pre TL,SO2, NOx platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0°C, tlaku 101,3 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 6 % obj.
Emisný limit pre TRS platí pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0C, tlaku 101, 352 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 11 % obj.
Emisný limit pre TOC, CO platí pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0C, tlaku 101,3 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 11 % obj
Bezplatná telefónna linka na zelenú linku Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.